Ogólne warunki handlowe

§ 1 Informacje ogólne
Wszystkie dostawy i świadczenia są realizowane wyłącznie na podstawie niniejszych AGB.  Szczegóły odnośnie naszych ofert podane są w odpowiednich opisach produktów.
§ 2 Prawo odwołania

Pouczenie odnośnie odwołania
Jeżeli klient jest konsumentem wówczas obowiązuje co następuje:
Prawo odwołania
W terminie dwóch tygodni macie Państwo prawo do odwołania swojej deklaracji zawarcia umowy bez podania przyczyn, w formie pisemnej (np. list, faks, e-mail) lub przez odesłanie towaru.  Termin rozpoczyna bieg najwcześniej wraz z otrzymaniem towaru i otrzymaniem niniejszego pouczenia.  Do zapewnienia terminu odwołania wystarczające jest odesłanie we właściwym terminie odwołania lub przedmiotu. Odwołanie należy kierować do:

Dr. Kerstin Kellermann e.K.
Inh. Dr. Kerstin Kellermann
Kölner Str. 9
D-51429 Bergisch Gladbach
Numer telefonu: +49 (0)2204 -97 999 50
E-mail: info@kellermanngolf.com
Następstwa odwołania
W razie skutecznego odwołania świadczenia obustronnie otrzymane należy zwrócić i oddać ewentualnie uzyskane korzyści (np. odsetki). Jeżeli otrzymanego od nas świadczenia nie możecie zwrócić w całości lub częściowo lub możecie zwrócić tylko w pogorszonym stanie, to na tyle musicie nam udzielić ewentualnie rekompensaty wartości. Przy użyczeniu przedmiotów powyższe nie obowiązuje, jeżeli pogorszenie przedmiotu zostało spowodowane wyłącznie przez jego badanie – jak to by było przykładowo możliwe w tradycyjnym sklepie. Poza tym możecie uniknąć obowiązku rekompensaty wartości, jeżeli nie będziecie użytkowali przedmiotu jak właściciel i nie będziecie podejmowali jakichkolwiek działań, które obniżają jego wartość. Przedmioty nadające się do przesyłki w paczkach należy odesłać na nasze ryzyko. Ponosicie Państwo koszty przesyłki powrotnej, jeżeli dostarczony towar jest zgodny z zamówionym i jeżeli cena odsyłanych przedmiotów nie przekracza wartości 40 euro, lub jeżeli przy wyższej cenie przedmiotu w chwili odwołania nie spełniliście jeszcze świadczenia wzajemnego lub nie zrealizowaliście uzgodnionej umownie płatności częściowej. W przeciwnym razie przesyłka zwrotne jest dla Państwa bezpłatna. Przedmioty nienadające się do przesyłki w paczkach zostaną od Państwa odebrane.
Wskazówka:
Prawo odwołania zgodnie z § 312 d pkt. 4 BGB między innymi nie przysługuje przy:
Umowach odnośnie dostawy towarów, które zostały wykonane według specyfikacji klienta lub jednoznacznie są dostosowane do osobistych potrzeb lub które ze względu na swoje właściwości nie nadają się do zwrotu lub mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub których data przydatności została przekroczona

Umowach dostawy zapisów audio lub wideo lub oprogramowania, o ile dostarczone nośniki danych zostały rozpieczętowane przez użytkownika

Umowach dostawy gazet, czasopism lub magazynów ilustrowanych
§ 3 Ceny
Wszystkie ceny rozumiane są z podatkiem obrotowym i doliczeniem kosztów wysyłki. Otrzymacie Państwo rachunek z wykazanym podatkiem obrotowym.
§ 4 Zastrzeżenie własności
Towar do czasu całkowitej zapłaty pozostaje naszą własnością.
§ 5 Gwarancja
Gwarancja udzielana jest zgodnie z wytycznymi przepisów urzędowych.

Gwarancja nie obejmuje:

a) zużycie związane z użytkowaniem,
b) Z winy klienta (niewłaściwe użytkowanie, przepełnienie, nieprawidłowe przechowywanie, zbyt wysokie temperatury),
c) Demontaż torby golfowej lub Head Cover (oddzielenie łańcuchów zamka błyskawicznego poprzez odblokowanie części wkładanej i części pudełkowej)
§ 6 Odpowiedzialność
Odpowiedzialność z tytułu umowy i pozaumowna ograniczona jest do działania umyślnego i poważnego zaniedbania,o ile nie chodzi o naruszenie obowiązku istotnego z punktu widzenia umowy lub zagrożenie życia, ciała lub zdrowia. To samo dotyczy naszych pomocników w realizacji. Nie narusza to odpowiedzialności zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt.
§ 7 Ochrona danych
W razie otrzymania od Państwa danych osobowych, traktowane są one jako poufne i z przestrzeganiem przepisów o ochronie danych. Dane osobowe są uzyskiwane i wykorzystywane, o ile jest to konieczne dla ujęcia zawartościowego lub realizacji danego stosunku umownego. Użytkownik może w każdej chwili zażądać informacji o swoich zapamiętanych danych osobowych. Poza tym może zażądać skasowania swoich zapamiętanych danych osobowych, o ile stosunek umowny został w całości zrealizowany i przechowywanie danych nie jest zalecone.
§ 8 Postanowienia końcowe
(1) Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem prawa handlowego Narodów Zjednoczonych.

(2) Jeżeli stroną umowy jest handlowiec, osoba prawna prawa publicznego lub majątek odrębny prawa publicznego, jako wyłączna właściwość sądowa dla wszystkich roszczeń, które wynikają z niniejszej umowy lub na podstawie tej umowy uzgadniana jest nasza siedziba. To samo dotyczy osób, które nie mają ogólnej właściwości sądowej w Niemczech lub osób, które po zawarciu umowy zmieniły swoje miejsce zamieszkania lub zwyczajowe miejsce pobytu poza terytorium Niemiec lub których miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu w chwili wytoczenia powództwa nie jest znane.

(3) W razie nieskuteczności postanowienia niniejszego porozumienia w całości lub częściowo lub późniejszej utraty jego skuteczności prawnej, to nie powoduje to naruszenia ważności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego postanowienia należy w drodze dostosowania umowy przyjąć inną odpowiednią regulację, która ekonomicznie jest najbardziej zbliżona do tego, co byłoby zamiarem stron umowy, jeżeli nieskuteczność regulacji byłaby im znana.
§ 9 Copyright

Klienci mają możliwość indywidualnej konfiguracji haftu osobistego sprzętu golfowego i przesyłania własnych plików lub wysyłania ich pocztą elektroniczną w celu stworzenia projektu. Te obrazy, logo, powiedzonka, nazwy marek itp. Mogą być chronione prawami autorskimi ich właścicieli. Klient niniejszym potwierdza, że ma prawo do korzystania z przesłanych plików w celach komercyjnych. W przypadku naruszenia praw autorskich właściciel praw zostaje skierowany do klienta ze wszystkimi roszczeniami. Składając zamówienie, klient wyraża zgodę na niniejszy regulamin.

§ 10 Sprawdzanie dostawy

Kompletność dostawy należy sprawdzić niezwłocznie po otrzymaniu towaru. Prawidłowy zakres dostawy i doskonały stan towaru możemy udowodnić za pomocą szczegółowych zdjęć i zarejestrowanej masy całkowitej przesyłki. W ramach prawnego obowiązku dostarczenia dowodów z tytułu rękojmi przedstawiane są wszelkie niezbędne dowody potwierdzające prawidłowy stan towaru w momencie przekazania go kupującemu.

§ 11 Zatwierdzenie projektu

Podstawą produkcji jest projekt zatwierdzony pisemnie przez klienta. Klient otrzyma projekt e-mailem do recenzji. Wnioski o zmiany należy składać PRZED zatwierdzeniem projektu. Projekt jest zatwierdzany dopiero po uwzględnieniu żądanych poprawek w ostatecznym projekcie i sprawdzeniu przez klienta. Zwolnienie zawiera nieformalną pisemną zgodę przez e-mail. Dopuszczenie upoważnia do produkcji towaru na podstawie ostatecznego pliku projektowego. Zmiany nie są już możliwe po zatwierdzeniu projektu. Z technicznego punktu widzenia nie jest możliwe przerobienie towaru (np. zmiana nazwy) po zakończeniu produkcji. Jeśli wymagane są zmiany, towar musi być wyprodukowany od podstaw.